ReadyPlanet.com

 ˹з > þѲм

þѲм


นนดคยกบ รงรยร ฯ ซงปรรรกรบรนผนกนหลยครงล นจกรบรฯ  ผตบง นดยกนดคยกบ ผ.ชต ฯ ซงกคหนชนดยกนกนจกรบรพฒนผตบง ฟงลหนพดหดขบขนตฝงคคดทดก ลย คนนคดยงรกนครบ駡з admin ʵʴ੾Ҫԡҹ :: ѹŧС 2008-07-03 14:19:29 IP : 203.185.141.4


1

繷 1 (2869748)

จรงนรจกนตรงผน..กรรยนกรนกชนนหลกตรตง ทงหลกตรทปรญญลปรญญรปถงหลกตรปรญญโท ก รชนปรกบย  ทรกรงผตบง ชน หข  ฒขงผต ลกณผตทด ทคนคลทกกรปนผต คณลกณขงผต ครถนกรปนผตทด ขดขยขงกรปนผต ธปฏบตนกรปนผต ปนตน ทนผคดปนผคคดรรปนยด ...คดดง ปนรงนกจรง

ʴԴ public administration ѹͺ 2008-07-03 20:58:14 IP : 118.174.174.202


繷 2 (2869862)

กรจปนผนทดด ตงปนผตทดกนนครบ บงคนรบทบทหนทขงตนนขณนนลจปปนผนคนนขดยงร ผตนนผนนทกรดบ บงคนจปนผนนรดบลง ตปนผตนกรดบหนง ผนทปนผตทปดจหกงกจปญหกบผนทงก นนรยกปนผตทด ลปนผนทขดยทน กรบรผตจงปนรงจรงจงลคญนยกกรพฒน ผน

ʴԴ ѹͺ 2008-07-04 07:55:18 IP : 203.185.141.4


繷 3 (2869884)

รนทกหนยงนผตยกกผน กรปนผนทดกยงผลดตผตหนกน ผตทดนนตงขขง คคดปนขงตนง

ผตทดยปนคนดรน คนนถตน ดทนขงขตผบงคบบญช ผตทดตงปนกบลกนย

ʴԴ Դ͹ ѹͺ 2008-07-04 08:38:56 IP : 203.185.141.4


繷 4 (2869893)

นกชกร ดคยบงผต หรลกนงปน 4 ปรท

1.ตงจทต ทตดรจ (หนนงยขจงยตตน)

2. ตงจทต ทตรจ (กฟงกช ตตโจทยตก หรถกฝยคนปลกรด)

3. ตงจทต ตงจทตรจ (หขง คดคน ด ตจถกผนหรงดล ชกจงหปลยนคคดปลยน นยด)

4.ตงจทต ตงจทตดรจ (หขง คดคน ด หนตกตงทกรง หคร งฉย กลนกลง รงพลบหผน หนร ทกยงทนยทถกทงนน รบฟงรทงน ชตงลพกทคดบบดยกน ฯ)

กนนตงบงกลคนหรลกนงหด 4 กลกน ลดนนกร ตนจตทยตง พห คนนหญขขยกลท 1 หกทด ตคคดขงผขยนหน ยงตงปคดครปนผนรดบหน หรผตรดบหน พรรบบรชกรปนรบบยกรบงคบบญชยยล คทกคนทตบโตนรบบลปนลหนงกจปนผบรหรรดบกลงทบทงนนคทงผทยหนก ลทงผทรดลย พยยทตรงจดทรรบผดชบหดทด ลชหลกดงกลปฏบตตผบงคบบญชขงรดย ครพยยปนคนปรทท 1 นยตขงนย(ทงทบงครงตจ) หครหนรปนปรทท 1 กน ลกกบนจ รจตตนนยตหนงทงถกตงหคยคดคน

ʴԴ жԹ ѹͺ 2008-07-04 08:54:50 IP : 118.174.214.8


繷 5 (2871332)

บงคนชบหปถผบงคบบญชกนงนทดรบจหทยงงบบหน ลทปลจดตรงจนย บบนปนผตทดหรปล

ʴԴ ͧ ѹͺ 2008-07-07 09:42:29 IP : 203.185.141.4


繷 6 (2873199)

คหน 5 ทนจงย ททงนบบตงถนยกนน ดก ลยลพนยจดพจโกรธ นยจดพจ คนทกจทครงดยตงทหกยลยรงงนดย กปนบบทงนบบทง ตงชง หนยคดหหดลคณจงกชตรง โหบยจตยป บญญปรททยลกทปตงย ร.5 ล คณจงชบปนทบบชงกหทถถนยทกครงกนทงนตลยง ชบหยลลทนยลรยนหนงกนตงหลยปทกนลนย  ฮยลขปดบคนกรกกนทห ทงนบบถนยทกครงนนชงกหนย ตงลกรบบบผฒกนลลกครทงนดตจนยงทดคดขดย ลงคดถน

ʴԴ ѹͺ 2008-07-10 08:32:58 IP : 203.185.141.4


繷 7 (2890499)

นทงนกรพฒนบคลกพลทนคตทดขงผตบงคบบญช

1 ผตบงคบบญชทดครพฒน บคลกพ ดงน

-กรพดกรธบยคด ตผบงคบบญช จตงคจยนนกรพด รยงลดบนหทจพดยงปนรบบ รปรโยคดครนน คดครนน ครนน

-กรดงคคดหนดพกขปญหขงงคกรจตงนกถง"กรบงคคร" ทจนชครหฯ

-คพ นน ถตน คกลกณคญขงกรปนผนยทด

-กรรจกทคขจผนลกรหผนขจรโดยกรรหรปฏพนธยงปนทงกรบงชงล จปนกลกคญยงขงกรรงนยพนธทด

-คขนกรทงนลคขนชตขงนยนน บงครงกกดจก "กรห" ซงกรหจปนทจตงปนตถทคดปนตงนดป

-ยงนนน งคทยยงคนจรงกรหกยรตกยงขน ดงนน งคญปรกรหนงขงกรทงนทด กคกรปดโกหกดกรนร โดยฉพยงยงกรนรทกยขงกบ "นงน" จรง

2 ผตบงคบบญชทดครพฒน ทนคต ดงน

- นกรพก ปรกฎกรณดปรกฎกรณหนงรครทจตงนกยรกรบงคครทปนตรฐนกลด ปนฐนนกรครห

- ตงขจย พดลทงงคยนหรยนกงคกร กกรปลยนปลงคลนตยตลดล ดงนนยทจตรรจนชงกรบรหรทชดดย ยงปนต นจตงกรพฒนธคดลธกรบรหรย

- ครจนนคตทรคยรย คครกกรนจกกครจนปจจบนหรนดต

- ยปนคตลข ตงทบงชถงกยพทงคคดขงนยกค โลกทนทงคคด ดงนนคปนโ นคนลปรดนกบรงครถทงคคด

ขครงกตทคญ

1 คนทขจค "กรพฒน" กคคนทขจค "ครจ"

2 ขณทคนนขง ตถรหยดนง รคผถยหลง

3 บคลกพ ลทนคตขงนย ปนงทปลยนปลงด ถนยพยยทจงหนคจรง ลรจกกรปรตขงกรยรบคจรงพกรพฒน

4 กรปนผตบงคบบญชทดนนน กคตนทนขงกรหดซง "กรปนผบงคบบญชทดนนหน"

จก นหนงขง บทค รง "กรพฒนบคลกพลทนคตขงผตบงคบบญช" โดย ร.ดร.กตต  บนนค

ʴԴ жԹ ѹͺ 2008-08-11 20:16:34 IP : 118.174.196.166


繷 8 (2967715)

úǹǡѺҷ

ҷ§ҹ

ͺسǧ˹Ҥ

ʴԴ shisu ѹͺ 2009-02-03 12:20:40 IP : 58.137.102.138


繷 9 (2985447)

դѺ سѡ Ҫ (ѡáԨ͹) 㹧ҹ live talk ͧԵ Go Training ͹ѹ ء¹繼 ѨӤѭҧ˹㹡û躤 Ѻ

ʴԴ HRD (sudrak_t-at-hotmail-dot-com)ѹͺ 2009-03-19 18:53:46 IP : 124.120.226.162


繷 10 (3035528)

ҡ繼Ҥռӷա͹ ҧҧԴ  ҧ˹ѧӵǨáѺ

ʴԴ ҧ ѹͺ 2009-07-30 17:56:11 IP : 125.27.127.205


繷 11 (3035664)

˹Ңͧҷӵ Ҩ֧Ҥաҡйͪҧ鹤ԴԹҹ ҾҨ Ҫͺ蹡þѹҨ ҵͺ ҵͺ١Ҩ ͺԴ........йҹ 

ʴԴ ǴҶҨкͧ ѹͺ 2009-07-31 08:36:21 IP : 203.185.141.9


繷 12 (3047156)

ûѺاҨз繢Ѵਹ

ʴԴ ÷ (sprite2543-at-hotmail-dot-com)ѹͺ 2009-09-06 09:26:55 IP : 110.164.4.76


繷 13 (3047157)

ҡҡ

ʴԴ sprite ѹͺ 2009-09-06 09:31:34 IP : 110.164.4.76


繷 14 (3047212)

¤䧿 12, 13

ʴԴ ѹͺ 2009-09-06 13:25:03 IP : 203.130.159.2


繷 15 (3100630)

ҡҹ

 

ʴԴ ͡ ѹͺ 2010-01-11 17:37:53 IP : 58.9.199.1721


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
觷ͧ㹨ѧѴطûҡ